Проекти

Договор: Базова платформа за мониторинг на индустриални обекти чрез използване на безжични комуникации (БПМИО)
Номер на договора: BG161РО003-1.1.06-0041-С0001
ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 г.
Процедура: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”
Бенефициент: Омнител ООД
Партньор:  Институт по информационни и комуникационни технологии     (ИИКТ) – БАН

Базовата платформа за мониторинг на индустриални обекти позволява разширяемост на технологичните линии, адаптация към промените в производствените условия и дистанционен достъп до производствените процеси.

Проектирането на управляващи системи, базирани на БПМИО предполага създаване на Мултимрежа, включваща в себе си набор от локални безжични мрежи (Технологичен слой). Технологичният слой се реализира като безжични мрежи, включващи в качеството на информационни възли (НОД-ове) различни видове индустриални микроконтролери (Активни мрежови устройства). Параметрите на тези устройства и състоянието на управляваните от тях обекти  могат да бъдат наблюдавани или управлявани чрез обмен на съобщения по мрежите. По този начин се осъществява колективно управление в рамките на технологичната линия и в съответствие с технологичната програма.

Комуникацията между локалните безжични мрежи на Технологичния слой се осъществява чрез изграждането на междумрежова магистрала, реализирана чрез разработен специализиран интерфейс RS 485+. Последният е обобщение на известния RS 485 и се състои от набор последователни сегменти, всеки от които е реализиран като жичен RS 485 или безжичен радиоканал. В състава на всеки сегмент, в качеството на възли, са включени индустриални микроконтролери, функциониращи като Координатори на локалните безжични мрежи на Технологичния слой.

Разработени са два вида операторски станции- Главна Операторска Станция (ГОС) и Локална Операторска Станция (ЛОС), предназначени за програмирне на технологичните програми, контрол на мрежовите структури, контрол и управление на параметрите на технологичните процеси и тестване на работата на отделните Активни мрежови устройства. ГОС функционира като Мастер на междумрежовата магистрала, докато ЛОС се включва директно към дадено Активно мрежово устройство.

Всички Активни мрежови устройства имат вградени комуникационни средства, осигуряващи им достъп до външни мрежи (GPRS/Internet, CAN bus). Това позволява тяхното функциониране, както в рамките  на Технологичния слой, така и като автономни и/или отдалечени устройства, изпълняващи индивидуална програма.

opc